Оновлено
2023-05-16
10:35

Статті в вітчизняних журналах

 1. Сахновський Є. Пізнавальна стратегія "поміркованого історизму" (методологічний аналіз бестселера Н.Девіса "Повернення Мартіна Герра" // Питання стародавньої та середньовічної історії. - Чернівці.-1999. - Т.3.
 2. Сахновський Є. Семіотика як метод гуманітарних наук // Альманах теорії та історії історичної науки. - К., 2006. - Вип.2.
 3. Горук А.І. Національно-культурний рух поляків на Буковині (друга половина XIX ст. – 1914 р.): історіографія та джерельна база проблеми // Дух і Літера: Польські студії (спеціальний випуск). – 2008. – №20. – Київ: Вид-во НУКМА, 2008. – С. 47-81.
 4. Горук А.І.Політичні, адміністративні та суспільні передумови інституціоналізації національно-культурного руху поляків на Буковині (50-ті – 60-ті роки XIX ст.) // Буковинський журнал. – Ч. 1. – Чернівці, 2003. – С. 191-203.
 5. Горук А.І. Видатні особистості в культурному і освітньому житті польської громади на Буковині у другій половині XIX – на початку XX ст. // Буковинський журнал. – Ч. 1-2. – Чернівці, 2002. – С. 185-197.
 6. Горук А.І. Церковно-релігійні структури та національно-культурний рух польської спільноти на Буковині в другій половині XIX – на початку XX століття: до історіографії питання // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 266-276.
 7. Горук А.І. Польські національно-культурні товариства на Буковині у другій половині XIX ст. – 1914 р. і 1989-2003 рр.: порівняльний аналіз концептуальних засад діяльності // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т. III. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 408-418.
 8. Горук А.І. Громадсько-політична діяльність польської етнокультурної спільноти на Буковині (60-ті – 90-ті рр. XIX ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 95-101.
 9. Горук А.І. Інституціалізація та розвиток національно-культурного руху поляків на Буковині в другій половині XIX ст. – 1914 р.: історіографія проблеми // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Т. 2 (16). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 48-58.
 10. Горук А.І. Польські товариства “Оґніско”, “Буковинське коло Польське”, “Сокіл” на Буковині (70-ті рр. XIX ст. – 1914 р.): нормативна база та основні напрямки діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 173-174. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 337-347.
 11. Горук А.І. Польські національно-культурні товариства при навчальних закладах та полонійні організації на Буковині наприкінці XIX – на початку XX ст.: нормативна база та основні напрямки діяльності // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Т. 1 (15). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 41-49.
 12. Горук А.І. Польська громада на Буковині: історія становлення та консолідації в австрійський час // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 9. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 247-258.
 13. Горук А.І. Персональний чинник становлення і розвитку Буковинської Полонії у другій половині XIX – на початку XX ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 123-124. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 341-350.
 14. Горук А.І. Польське товариство братньої допомоги і Читальня польська на Буковині: історія виникнення та основні напрямки діяльності // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 8. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 228-239.
 15. Горук А.І. Культурно-просвітницька діяльність Буковинської Полонії в другій половині XIX – на початку XX ст. // Питання історії нового і новітнього часу: Збірник наукових статей. – Вип. 7. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 27-35.
 16. Сич О.І. Конфлікт цивілізацій: нова небезпека чи відродження старого протиборства? // Філософська і соціологічна думка. – 1996. – № 1-2. – с. 3-8.
 17. Сич О.І. Niekol’ko poznámok k otázkam obsahu výučby dejín v sučasnosti // Historický časopis. – Ročnik 45. – 1997. – Čislo 1. – s. 100-107.
 18. Сич О.І. О современной азиатской иммиграции в стране (Канада) // США: экономика, политика, идеология. - 1997. - № 12. - с. 88-95 (в соавторстве с С.И.Панцирем).
 19. Сич О.І. Про викладання історії у вищій школі // Український історичний журнал. – № 5. – 1998. – с. 115-117.
 20. Some remarks on questions of teaching of history in the present times // Human Affairs (Slovak Academy of Sciences). // Volume 8. – 1998. – Number 2. – p. 137-146.
 21. Сич О.І. Quo Vadis Intelligentsia in Post-communist Countries? // Human Affairs. – Volume 9. – 1999. – Number 2. – р. 154-161.
 22. Сич О.І. Походження “холодної війни” // Історія в школах України. – 2000. – № 3 – с. 29–32; № 4 – с. 18-22.
 23. Сич О.І. Про долю інтелігенції в постсоціалістичних країнах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2000. – № 4. – с. 14-19.
 24. Сич О.І. O úlohe a postaveni inteligencie v spoločnosti // Politické Vedy. Časopis pre politologiu najnovšie dejiny medzinárodné vzťahy. – Ročnik IV. – 2001. – № 1. – s. 53-62.
 25. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Історія в школах України. – 2001. - № 1. – с. 7-9.
 26. Сич О.І. О некоторых социально-психологических последствиях первой мировой войны // Вопросы истории. – 2001. - № 11 – 12. –с. 109-113.
 27. Сич О.І. На зламі двох епох (до питання про зміни в суспільній свідомості після Першої світової війни) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2001. – № 4. – с. 62-70.
 28. Сич О.І. Национальный аспект Версальской системы // Вопросы истории. – 2004.- № 1. – с.126 – 133.
 29. Сич О.І. О роли европейской иммиграции в социально-экономическом развитии США (последняя треть ХІХ – первая треть ХХ вв.) // Вопросы истории. – 2005. - № 3. – с. 124 – 129.
 30. Сич О.І. До питання про місце і роль революцій в історії // Історія в школах України. – 2005. - № 7. – с.44 – 47.
 31. Сич О.І. О роли европейской иммиграции в социально-экономическом развитии США (последняя треть ХІХ – первая треть ХХ вв. // Вопросы истории. – 2005. - № 3. – С. 124 – 129.
 32. Сич О.І. Национальний аспект Версальской системы // Вопросы истории. – 2004. - № 1. – С. 126 – 133.
 33. Сич О.І. До питання про місце і роль революцій в історії //Історія в школах України. – 2005. - № 7. – С. 44 – 48.  
 34. Піддубний І.А. Питання Бессарабії в українсько-румунських відносинах у 1918 році. Хроніка подій //Зелена Буковина.- 2000.- №1-2.- С.44-56.
 35. Піддубний І.А. У Буковинському небі. З історії розвитку авіації (1910-1940 рр.) //Зелена Буковина.- 2000.- №1-2.- С.70-80.
 36. Піддубний І.А. Політичне життя українців Північної Буковини у перше міжвоєнне десятиліття (1918-1928 рр.) //Український історичний журнал. - 2001. - № 5. – С. 128 – 141.
 37. Жалоба І.В., Піддубний І.А. Державна підтримка цивільної авіації на Буковині у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка): Економіко-правовий, науково-практичний журнал. – 2008. – № 1-2. – С. 319-323.
 38. Піддубний І. Авіація на Буковині у міжвоєнний період //Незалежний культурологічний часопис „Ї”. – Львів, 2009. - № 56. – С. 162-169.
 39. Піддубний І. Чернівці перед початком ІІ Світової війни //Незалежний культурологічний часопис „Ї”. – Львів, 2009. - № 56. – С.170-179.
 40. Піддубний І. Румуни Буковини в житті краю: 1848-1918 рр. //Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 10. – С. 9-40.
 41. Піддубний І. Зміни в політичній системі Румунії в умовах авторитарного режиму (1938-1940 рр.) //Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2009. – Т.2. – С. 75-85.
 42. Піддубний І. Всесвітня історія як предмет викладання та дослідження у Чернівецькому університеті (20 – 30-і рр. ХХ ст.) //Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність „Історія”. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип.8. – С. 156 – 168.
 43. Пиддубный И.А. Румыны Буковины: от черно-желтого лоялизма к “великому объединению” //Центральноевропейские исследования. – Вып. 6 /Ред.кол.: М.Волос, Е.П.Серапионова, А.С.Стыкалин, Г.Д.Шкундин. – Народы Габсбургской монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. – Т.1. /Отв. Ред. М.Волос, Г.Д.Шкундин. – М., 2010. – С. 228- 250. (в друці)
 44. Піддубний І., Торончук І. Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) //Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 11. – С. 7-21.
 45. Кравчук О., Піддубний І. Військове будівництво у Чернівцях: споруди та їх використання у другій половині ХІХ- першій третині ХХ ст. //Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 12. – С. 92-115.
 46. Пінцак В. І. Позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту: джерелознавчий аспект // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 11. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 90-98.
 47. Горук А. Американські наукові бачення міжнародного порядку після завершення «холодної війни» // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 11. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 99-127.
 48. Минаев А. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления ( на примере высшей школы Украины) // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 11. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 142-168.
 49. Сахновський О. Традиції та інновації викладання шкільного курсу історії: науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 11. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 169-178.
 50. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Перша світова війна у творчості англійських поетів-фронтовиків // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 12. – Чернівці: Рута, 2011. – С. 31-43.
 51. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Буковина бі(три)культурна: проблеми та перспективи етнополітичного розвитку // Регіоналістика. – Випуск №1. – 2011. – С.50-52. (назва статті: Українсько-турецькі відносини: стан та перспективи розвитку).
 52. Пінцак В. Вплив Придністровського конфлікту на становлення україно-молдавських відносин першої половини 90-х років ХХ ст. // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 12. – Чернівці: Рута, 2011. – С. 131-140.
 53. Сич О. Проти спотворення історичного минулого // Історична панорама. Збірник наукових статей. – Випуск 12. – Чернівці: Рута, 2011. – С. 167-175.
 54. Горук А. Проблема міжнародного порядку у науковій перспективі британської "школи міжнародних відносин" // Історична панорама. - Чернівці: ЧНУ, 2011. - С.136-151.
 55. Мінаєв А. Молодіжний протест 60-х років XX ст. в країнах Західної Європи: витоки та суть // Суспільно-політична історія країн Європи в XX ст.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. - С.219-240.
 56. Піддубний І. Російське цивільне управління Буковиною в період Першої світової війни // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. - 2013. - №1. - С.35-39.
 57. Грицай Л., Піддубний І. Організація російського цивільного управління на Буковині у 1914-1915 рр. // Перша світова війна в долях народів Європи та світу: Зб. наук. статей / відп. редактор і упорядник В. Гладилін. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - С.59-71.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterіао@іР©chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.